Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia
 
 

Združenie hospodári na svoj účet a zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

 
Člen združenia neručí za záväzky združenia.
 

Základným finančným zdrojom združenia sú dobrovoľné členské příspěvky jeho členov.

 

Ďalšie finančné prostriedky a iný majetok može združenie získávať vo forme darov a tiež svojou vlastnou činnosťou.

 

Bližššie zásady hospodárenia (spravidla na nasledujúce ročné obdobie) obsahujúce předpokládané príjmy a sposob ich použitia može schválit valné zhromaždenie.

 

V súlade so schválenými zásadami hospodárenia hospodári s majetkom združenia jeho predseda, ktorý o tom předkladá správu valnému zhromaždeniu při schvaľovaní hospodárenia a ročnej účtovnej závěrky združenia.

 

Riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva a prehľad o stave majetku a hospodárenia združenia je povinný zabezpečiť predseda.Konec stránky | Na hlavní stránku »»