Zánik členstva

Zánik členstva
 
 

Člen združenia má právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dovodov i bez udania dovodov zo združenia vystúpiť. Toto svoje rozhodnutie však musí písomne oznámiť združeniu.

 

Členstvo v združení v tomto prípade zaniká dňom, kedy združeniu bolo doručené rozhodnutie člena o vystúpení zo združenia.

 

Smrťou člena členstvo v združení zaniká dňom jeho smrti.

 

Za porušenie stanov združenia alebo za správanie, ktoré je v rozpore s členskými povinnosťami, záujmami alebo cieľmi združenia, može byť člen zo združenia vylúčený.

 

O vylúčení člena zo združenia rozhoduje valné zhromaždenie združenia na návrh najmenej troch členov združenia.

 

Členstvo v združení zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení člena zo združenia.

 
Rozhodnutie valného zhromaždenia o vylúčení je konečné.
 
Zánikom členstva v združení nie sú dotknuté záväzky bývalého člena voči združeniu vzniknuté za trvania členstva

Konec stránky | Na hlavní stránku »»