Členstvo v združení

Členstvo v združení
 
Členská základna
 

Mária Mentóová / (03.2007,+07.2008) Streda nad Bodrogom

Irena Francsáková / (03.2007) Streda nad Bodrogom

Klára Váradiová / (03.2007) Zemplín-Streda nad Bodrogom

Miroslav Bindas / (03.2007) Zemplín

Flórian Nagy / (03.2007) Zemplín

Klára Nagyová / (07.2008) Zemplín

Jozef Nagy / (07.2008) Zemplín

 
 Vznik členstva
 

Členom združenia može byť iba osoba, ktorá dovršila 18 rok svojho veku. Členstvo v združení je dobrovolné a nikdo nesmie byť k nemu nijako nútený.

 

Za členov združenia sa uchádzači prijímajú na základe svojej osobnej dobrovoľnej žiadosti.

 

O prijatí za člena združenia rozhoduje predseda združenia, ktorý podľa potreby vykoná s uchadzačom o členstvo osobný pohovor. Rozhodnutie predsedu o prijatí alebo neprijatí za člena združenia sa nemusí odovodňovať, musí sa však uchádzačovi o členstvo doručiť v písomnej forme bez zbytočného odkladu.

 

Členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia predsedu o prijatí za člena.

 

Proti rozhodnutiu predsedu o neprijatí za člena združenia sa uchádzač može odvolať k valnému zhromaždeniu združenia, Odvolanie musí byť písomné a doručené združeniu alebo doporučene podané na pošte najneskor piaty pracovný deň po obdržaní rozhodnutia o neprijatí za člena.

 

Ak valné zhromaždenie rozhodne uchádzača prijať za člena združenia vzniká členstvo v združení dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o prijatí za člena.

 

Rozhodnutie valného zhromaždenia o prijatí alebo neprijatí za člena združenia sa nemusí odovodňovať, musí sa však uchádzačovi o členstvo doručiť v písomnej forme bez zbytočného odkladu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní je konečné.

 
 
Práva a povinnosti členov združenia
 
Člen združenia má právo najmä:
 

zúčastňovať sa valného zhromaždenia, na tomto hlasovať a podávať návrhy na rozhodnutie a pripomienky a požadovať od predsedu informácie a vysvetlenia ku všetkým otázkam týkajúcim sa združenia.

 
Voliť a byť volený do orgánov združenia.
 

 Využívať zariadenia združenia k účelom, ku ktorým sú združením určené a v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a cieľmi združenia.

 

Zúčastňovat sa akcii poriadaných, organizovaných alebo zabezpečovaných združením v súlade s rozhodnutiami valného zhromáždenia a cieľmi združenia.

 

Požiadať súd o preskúmanie rozhodnutia orgánu združenia podľa $15 ods.1 zák.č.83/1990 Zb.

Člen združenia je povinný:
 
 

Dodržiavať stanovy združenia. Respektovat rozhodnutia valného zhromáždenia a plniť povinnosti nim mu uložené v súlade s týmito stanovami a cieľmi združenia.

 

Zdržať sa každého jednania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia alebo bolo v rozpore s jeho cieľmi.

 

Chrániť goodwill, dobré méno a záujmy združenia. Zachovávať mlčanlivosť o údajoch získaných o združení v svislosti so svojim členstvom a tieto údaje nevyužiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami združenia.Konec stránky | Na hlavní stránku »»